Personportalens hovedfunksjoner

Personportalens synliggjøringstjeneste er den tjenesten som de ansatte får tilgang til, og har følgende hovedfunksjoner:

Kalkulator

På en enkel måte viser kalkulatoren den ansatte et helt individualisert erstatningsbilde i kroner eller G (valgfritt), basert på bedriftens eget personforsikringsprogram, den ansattes alder, lønn, sivil status, forsørgerbyrde, medisinsk invaliditetsgrad, uføregrad etc.

Definisjoner av viktige begreper

Korte definisjoner av sentrale ord og begreper. Ved å klikke på disse ordene kommer definisjonen frem.

Grafisk fremstilling

Basert på data fra kalkulatoren vises også en grafisk fremstilling av erstatningsbildet med klar utheving av hva lov om yrkesskade utgjør og hva arbeidsgiver har kjøpt i tillegg.

Norsk og engelsk språkdrakt

Leveres med norsk og engelsk språkdrakt i selve portalen og kalkulatordelen. Når det gjelder vilkår og dokumenter kan disse også leveres i norsk – engelsk språkdrakt etter avtale.

Dokumenter og dokumenthåndtering

Med de spesifikke vilkårene som  ligger til grunn for bedriftens personprogram, forsikringsbevis*, brosjyre, skjema for begunstigelse, tilbud om fortsettelsesforsikring, info ark om reiseforsikring og behandlingsforsikring m.m..

*Tjenesten kan, etter avtale, generere et skreddersydd forsikringsbevis for den enkelte kunde.

Her legger den ansatte inn informasjon om sitt ansatteforhold, sivilstatus og antall og alder på barna. Videre legges inn mer spesifikt den grad av invaliditet og grad av uførhet man ønsker at kalkulatoren skal beregne erstatningene for.